본문바로가기

  • youtube
  • instagram
  • linkedin

Design Automation

Chúng tôi cung cấp các chương trình tự động hóa (UI) để cải thiện hiệu quả thiết kế,
sử dụng các công cụ CAD hoặc Officeđểđánh giá quy định luật pháp trước và sau khi thiết kế, thiết kế hình dạng,
xác minh tính nhất quán và tối ưu hóa

Khái niệm phát triển

Gắn khái niệm tự động hóa vào công việc của kỹ sư thông qua kết hợp công cụ CAD, công cụ Office và PDM, v.v. được sử dụng trong lĩnh vực Nghiên cứu & Phát triển

맨위로